تبلیغات
هیت کشتی شهرستان شازند - تاریخ برگزاری انتخابات کمیته داوران کشتی استان مرکزی جمعه 93/4/27


هیت کشتی شهرستان شازند

 به اطلاع کلیه داوران فعال استان مرکزی میرساند که براساس نامه شماره 19911/264 مورخ 23/3/1393 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ، هیات کشتی استان مرکزی در نظر دارد باتوجه به شیوه نامه مربوطه نسبت به انتخاب اعضای کمیته داوران این استان اقدامات لازم را به شرح ذیل برگزار نماید . 

الف - مجمع داوران کمیته هیات کشتی استان به منظور بهره مندی ازخرد جمعی و امکان استفاده ازتجربیات جامعه داوران کشتی استان (مجمع داوران استان) بامشخصات ذیل برگزار می گردد

 1 - شاخص های اعضای واجدشرایط مجمع داوران کشتی استان  

1- 1 کلیه داوران (غیر باز نشسته) دارای درجه بین المللی وکلیه داوران فعال ملی که نام انها دربولتن کمیته داوران فدراسیون درج شده است .          

1 - 2 روئسای اسبق کمیته داوران هیات کشتی استان ( اعم ازبازنشسته وغیر بازنشسته )        

1 - 3 سه نفر ازروسای هیات های شهرستان های استان به نمایندگی از سوی کلیه هیات های کشتی شهرستان ها به انتخاب رئیس هیات کشتی استان.        

1 - 4 روسای کمیته داوران هیات های کشتی شهرستانها .        

2 - شاخص های اعضای واجد شرایط کمیته داوران کشتی استان اعظای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت درکمیته داوران کشتی استان عبارتند از      

2 - 1 داوران بین المللی (غیر بازنشسته )        

2 - 2 روئسای اسبق کمیته داوران هیات کشتی استان (باز نشسته ویافعال )        

2 - 3 داوران درجات ممتاز ویک ملی فعا ل ب - شاخص های اعضای واجدشرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف کمیته داوران استان کمیته داوران کشتی استان متشکل از

- سه نفر عضو اصلی و2نفر عضو علی البدل به انتخاب مجمع داوران کشتی تبصره ) ازسه نفر اعضای اصلی می بایست حد اقل یک نفراز داوران ملی واجدشرایط باشد .                

2 - نماینده رسمی هیات کشتی (رئیس یا نایب رئیس یا د بیر)  

3 - رئیس کمیته داوران کشتی استان (به انتخاب ومعرفی رئیس هیات ازمیان داوران واجد شرایط )          

4 - دبیر کمیته داوران کشتی استان ( به پیشنهاد رئیس کمیته داوران وتائید اعظای کمیته داوران )  

5 - رئیس واحد اموزش        

3 - چگونگی انتخاب اعضای کمیته داوران کشتی استان            

3 - 1 کلیه افراد واجدشرایط مفاد بند2 1ین ائینامه می توانند نامزد عضویت درکمیته داوران کشتی استانباشندواین داوران می بایست شخصا" وبصورت کتبی اعلام نامزدی نموده وحداکثر 4روزمانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات به هیات کشتی استان مراجعه ویا باشماره (09380483132) تماس حاصل نمایند .    

3 -2 کمیته داوران استان برمبنای رای کتبی هر یک ازاعضای مجمع به5 نفر ازنامزدهای موردنظر( 3نفراصلی و2نفرعلی البدل )تشکیل میشود وارای مخدوش ویا ارائی که به بیش از پنج نفر بیشتر اعلام اسامی کرده باشد مورد قبول نخواهدبود .          

4 - چگونگی فعالیت اعضای کمیته داوران استان          

4 - 1 زماان فعالیت اعضای کمیته داوران برای مدت 2 سال فنی بوده.    

4 - 2 کمیته داوران موظف است درهرماه حداقل یک جلسه عادی برگزار نمایدوجلسات فوق العاده با اعلام رئیس کمیته داوران یا به تشخیص رئیس هیات برگزارمیشود.          

4 - 3 کلیه پیشنهادات باید به تایید اعضای حاضردرجلسا ت کمیته داوران برسد.           

4 - 4 جلسات باحضورنصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت.     

\4 - 5 درصورت غیبت غیرموجه بیش ازسه جلسه هرعضو از اعضای کمیته داوران درزمان فعالیت مقرر بانظر رئیس هیات عضویت ایشان از کمیته داوران لغو میگردد.                              

4 -6 درصورت عدم ادامه همکاری هریک ازاعضای کمیته (به هردلیل) اعضای علی البدل به ترتیب باابلاغ رئیس هیات حداکثرطی مدت دو هفته جایگزین خواهدشد.                                                                   

5 -شرح وظایف کمیته داوران        

5  - 1 بررسی واعلام نظر درباره اهداف وراهبردها ،سیاست ها وبرنامه ریزیهای حوزه ی داوری استان    

5 - 2 بررسی وااعلام نظر درباره چگونگی گزینش داوران برای قضاوت درکلیه رقابت های درون استانی واجرای بخشنامه های مرتبط درامرداوری.                                  

5 - 3 برسی کلیه پیشنهادات ارائه شده ازسوی کمیته داوران ویا ارائه پیشنهاد به رئیس کمیته مذکور      

5 - 4 توسعه وتعمیم داوری کشتی استان        

5 - 5 فرایند کشف ،جذب وپرورش استعدادهای داوری                                    

5 - 6 تائید برنامه سالانه اموزشی - رفاهی - اقتصادی کمیته داوران(ارائه پیشنهاد توسط رئیس کمیته داوران)    

5 - 7 تائید بودجه سالانه کمیته داوران بهمراه راه کارهای مدیریت هزینه های داوری (کلیه تصمیمات کمیته داوران پس ازتائیدرئیس هیات قابل اجرا خواهد بود)                

5 - 8 ریس کمیته داوران هیات کشتی موظف است درچارچوب راهبردها ،سیاست ها وبرنامه ریزی های موردتائید کمیته داوران کشتی کشور،فعالیت های اجرائی کمیته یادشده راتنظیم کند.

5 -9 بررسی واعلام نظر نسبت به کلیه درخواست های داوران بین المللی وملی استان[ جمعه 20 تیر 1393 ] [ 03:20 ب.ظ ] [ محمد رضا نبئی ] نظرات      قالب ساز آنلاین